Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

mLegitymacja

 1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce posiadający ważną papierową legitymację/ eLeitymację szkolną może otrzymać dostęp do aplikacji mLegitymacja szkolna opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 2. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest urządzenie z systemem Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iOS (wersja 12.4 lub nowsza). Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.
 3. mLegitymacja udostępniana jest na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego (załącznik do niniejszej procedury), który należy złożyć w sekretariacie szkoły i okazać ważną papierową legitymację szkolną lub eLegitymację.
 4. Do udostępnienia mLegitymacji niezbędne jest aktualne zdjęcie. Rodzic zobowiązany jest przesłać zdjęcie na adres e-mail szkoły: sekretariat@sp1ustka.pl w treści mLegitymacja imię i nazwisko ucznia. Zdjęcie powinno spełniać takie same kryteria jak zdjęcie do dowodu osobistego/legitymacji szkolnej. Zeskanowane zdjęcie w postaci cyfrowej musi posiadać rozszerzenie jpg lub jpeg, nie większe niż 5MB.
 5. Za poprawność danych wpisanych we wniosku o wydanie mLegitymacji oraz fotografię odpowiada rodzic/opiekun prawny.
 6. Konsekwencją dołączenia nieodpowiedniej fotografii oraz wpisanie we wniosku danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie mLegitymacji przez pracownika sekretariatu.
 7. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon, na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę uczniowi, któremu wcześniej wydano legitymację papierową/eLegitymację.
 8. Do instalacji aplikacji mObywatel wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.
 9. Szkoła będzie wypisywała zlecenie udostępnienia mLegitymacji za pomocą Profilu Zaufanego, a po wypisaniu zlecenia otrzyma kod uwierzytelniający, który wydrukuje  i wręczy za potwierdzeniem odbioru uczniowi lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 10. Szkoła prowadzi imienna ewidencję wydanych mLegitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer Pesel ucznia, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia lub rodzica /opiekuna prawnego ucznia.
 11. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wczesnej wersji papierowej/eLegitymacji.
 12. mLegitymacja jest unieważniania w trakcie roku szkolnego:
 • na wsniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
 • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji/eLeligitymacji albo mLegitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły.
 1. mlegitymacja wydawana jest ponownie w przypadku:
 • potwierdzenia ważności wydanej legitymacji/eLegitymacji szkolnej albo mLegitymacji szkolnej;
 • stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
 • unieważnienia na wniosek;
 • zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.
 1. mLegitymacja może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.
 2. Aby aktywować usługę mLegitymacji należy:
 • uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej;
 • wybrać opcję dodaj Mlegitymację;
 • zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;
 • zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go;
 • zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzanych danych;
 • wprowadzić (zeskanować) kod QR otrzymany w szkole;
 • wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole;
 • zatwierdzić komunikaty i wczytać dane mLegitymacji do Aplikacji mObywatel.
 1. Sekretariat poinformuje przez dziennik elektroniczny bądź telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego, który złożył wniosek o wydanie mLegitymacji, o wygenerowaniu kodu i możliwości odbioru w sekretariacie szkoły.
Skip to content