Ważne

Spis treści

SPRAWOZDANIE

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 5

„Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2019/2020

 

 W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 5 „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji była badanie, w jakim stopniu w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów oraz sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia.

Badanie miało na celu pozyskanie informacji na temat diagnozowania możliwości i potrzeb uczniów oraz ich sytuacji społecznej, indywidualizacji procesu nauczania w odniesieniu do potrzeb uczniów, organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji przebiegu procesu nauczania, dokumentacji pedagoga i psychologa, obserwację, kwestionariusz ankiety, analizę wyników klasyfikacji rocznej i osiągnięć uczniów, wywiad.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2020 r. Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2020 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 25 sierpnia 2020 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych.

Na podstawie:

 • dokumentacji przebiegu nauczania klas I - VIII,
 • dokumentacji pedagoga, psychologa, zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • ankiet do nauczycieli,
 • wyników klasyfikacji rocznej,
 • arkuszy obserwacji zajęć,
 • zestawień osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach,
 • wywiadów z nauczycielami i rodzicami

zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie  rozpoznawania możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów oraz rekomendacje na rok szkolny 2020/2021.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby rozwojowe i edukacyjne, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia – 100% nauczycieli, pedagog, psycholog.
 • Nauczyciele pozyskują informacje przez:
 • rozmowę z uczniami 100%
 • obserwację zachowania każdego ucznia 97%
 • rozmowę z rodzicami uczniów 94%
 • analizę postępów uczniów 94%
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 71%
 • analizę dokumentacji ucznia 66%
 • wymianę spostrzeżeń z innymi nauczycielami 63%
 • od specjalistów pracujących z uczniem i jego rodziną 60%
 • współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną na etapie diagnostycznym i postdiagnostycznym 46%
 • rozmowy z rodzicami, odwiedzanie uczniów w miejscu ich zamieszkania 8%
 • Nauczyciele indywidualizują proces nauczania – 100%
 • uwzględniają formy, metody i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych 100%
 • respektują zróżnicowane tempo pracy uczniów 97%
 • stosują zróżnicowane metody, formy pracy, środki dydaktyczne 94%
 • każdemu uczniowi stwarzają okazję do odniesienia sukcesu (na miarę jego możliwości) 94%
 • wspomagają indywidualnie uczniów podczas wykonywania zadań na lekcji 91%
 • różnicują zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności 89%
 • uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych 89%
 • na bieżąco udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności w nauce i innych problemów 86%
 • uwzględniają zróżnicowane style uczenia się uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) 83%
 • monitorują angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań

                                                                                                  83%

 • rozmawiają z uczniem zawsze, kiedy zauważają jakiś problem (dydaktyczny, wychowawczy, społeczny) 83%
 • uwzględniają specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii 77%
 • stosują różne strategie motywowania uczniów 74%
 • różnicują sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności 71%
 • polecają uczniom materiały informacyjne, ulotki, foldery, stosowną literaturę 69%
 • uwzględniają czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne, zmęczenie) 66%
 • różnicują kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 63%
 • każdemu uczniowi udzielają kształtującej informacji zwrotnej 54%
 • pomagają uczniom odkrywać optymalne dla nich sposoby uczenia się 49%
 • przydzielają uczniów do grup w sposób zamierzony 43%
 • W procesie edukacyjnym nauczyciele obejmują indywidualizacją znaczną grupę uczniów:
 • całą klasę 29%
 • większość uczniów 40%
 • połowę uczniów 3%
 • mniej niż połowę uczniów 23%
 • Nauczyciele realizują zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami:
 • rozwijające uzdolnienia 60%
 • dydaktyczno-wyrównawcze 43%
 • rozwijające umiejętność uczenia się 11%
 • specjalistyczne (np. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne) 9%
 • rewalidacyjne 9%
 • związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 3%
 • indywidualna praca z uczniem 17%
 • organizują zajęcia prowadzone przez osoby z instytucji wspierających pracę szkoły 20%
 • organizują porady i konsultacje indywidualne dla uczniów 43%
 • Efektem wsparcia udzielonego uczniom przez nauczycieli jest:
 • poprawa wyników w nauce 89%
 • wzrost zaangażowania uczniów w realizowane zadania 80%
 • wzrost motywacji 74%
 • zmiany w postawach i zachowaniu uczniów 71%
 • osiąganie przez uczniów widocznych sukcesów 69%
 • umiejętność budowania relacji z rówieśnikami 66%
 • wyeliminowanie lub zmniejszenie natężenia trudności edukacyjnych 49%
 • inne – wyższe poczucie własnej wartości uczniów.
 • Nauczyciele systematycznie współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, zespołami do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawcami świetlicy szkolnej, diagnozują problemy uczniów i starają się znaleźć dla nich rozwiązanie.
 • Nauczyciele, pedagog, psycholog korzystają z pomocy instytucji wspierających rozwój dziecka, współpracują z PPP, Sądem Rodzinnym, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami.
 • W roku szkolnym 2019/20 rozpoznano 276 uczniów (55 % wszystkich uczniów) potrzebujących wsparcia z powodu:
 • niepełnosprawności – 11
  • słabe widzenie – 3
  • słabe słyszenie – 1
  • autyzm – 3
  • zespół Aspergera – 2
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim – 1
  • niepełnosprawność sprzężona (autyzm+upoś.um. w stopniu lekkim) - 1
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym - 1
 • zaburzeń zachowania lub emocji - 38
 • szczególnych uzdolnień – 11
 • Indywidualny Tok Nauki – 13
 • specyficznych trudności w uczeniu się - 42
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych - 44
 • choroby przewlekłej – 10
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych – 10
 • niepowodzeń edukacyjnych - 69
 • zaniedbań środowiskowych - 22
 • trudności adaptacyjnych - 5
 • Uczniom udzielono wsparcia, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną w następujących formach:
 • zajęcia rewalidacyjne – 12
 • zajęcia realizowane w małych grupach do 5 osób – 4
 • wsparcie nauczyciela wspomagającego – 4
 • lekcje języka polskiego dla obcokrajowców – 11
 • ITN: język polski – 3, matematyka – 4, język angielski – 5, język niemiecki – 1
 • terapia logopedyczna – 44
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 35
 • indywidualna terapia z zakresu integracji sensorycznej – 14
 • arteterapia – 9
 • stała opieka psychologiczna (systematyczne zajęcia wspierające uczniów w sytuacjach trudnych emocjonalnie lub edukacyjnie) – 10.
 • 156 uczniów zostało objętych opieką świetlicy szkolnej, w tym:
 • 42 z kl.I,
 • 44 z kl. II,
 • 40 z kl. III,
 • 30 z kl. IV -VIII.
 • Zajęcia świetlicowe odbywały się w godzinach 6.30 – 17.00, wspierały rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Oferowano uczniom zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne,stolikowe (gry planszowe, układanki, karty), zajęcia dramowe, literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich), audiowizualne, sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu oraz w sali gimnastycznej, a także konkursy, zagadki, łamigłówki.
 • Ponadto wychowawcy świetlicy organizowali pomoc podczas odrabiania zadań domowych, przygotowywali zadania dodatkowe dla uczniów potrzebujących, dopingowali uczniów zdolnych i starszych do pomocy koleżeńskiej.
 • Oferta świetlicy szkolnej została wzbogacona o zajęcia innowacji pedagogicznej "Angielska wyspa skarbów" przeznaczone dla uczniów klas I, którzy chcieli poznać język angielski i zwyczaje za pomocą zabaw i gier.
 • Nauczyciele, po wcześniejszej diagnozie, prowadzili zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności oraz wyrównujące szanse edukacyjne, według potrzeb uczniów: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

RODZAJ

ILOŚĆ

LICZBA UCZESTNIKÓW

artystyczne

4

56

wyrównawcze

16

126

Rozwijające kompetencje

15

108

sportowe

8

120

Edukacja morska

1

8

Integracja sensoryczna

3

14

inne

2

22

ŁĄCZNIE

49

454

 • Nauczyciele dostrzegają potrzeby, zainteresowania i zdolności uczniów, w oparciu o diagnozę opracowali i realizowali inowacje pedagogiczne (6):
 • Angielska wyspa skarbów w świetlicy szkolnej,
 • Przygoda z Panią Drama,
 • Jedynkowe morze muzyki,
 • Sposób na lekturę,
 • Potyczki ortograficzne,
 • Fitness – nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych.
 • Zajęcia wspierające rozwój uczniów są adekwatne do ich potrzeb, świadczą o tym:
 • wysokie wyniki w nauce: 100% promocja do klasy programowo wyższej, średnia ocen w szkole: 4,7
  • 187 uczniów (55%) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem,
  • 66 uczniów (20%) osiągnęło średnią ocen 5,5 lub wyższą,
 • Uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego:

 

L. p.

Część egzaminu

SP1

gmina

powiat

województwo

kraj

1.

Język polski

70,08%

55,93%

54,06%

57,83%

59,00%

2.

Matematyka

53,15%

39,47%

38,90%

45,48%

46,00%

3.

Język obcy nowożytny

63,85%

49,46%

45,39%

53,75%

54,00%

 

 • Nauczyciele umiejętnie diagnozowali możliwości uczniów, wspierali ich rozwój i doskonalili umiejętności poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych:

 

ZASIĘG KONKURSU/ ETAP

LICZBA

LICZBA UCZESTNIKÓW

międzynarodowy

3

82

ogólnopolski

14

272

wojewódzki

6

68

powiatowy

12

171

miejski

7

194

szkolny

20

269

ŁĄCZNIE

62

1056

RODZAJ KONKURSU

LICZBA

LICZBA UCZESTNIKÓW

polonistyczny

6

53

recytatorski

5

46

matematyczny

5

156

j. angielski

8

163

j. niemiecki

3

38

historyczny

2

25

informatyczny

1

12

plastyczny

10

238

biologiczny

2

24

geograficzny

2

45

fizyczny

5

40

chemiczny

4

36

wokalny

2

10

EDB

1

3

profilaktyczny

1

400

zawody sportowe

21

204

 • Uczniowie rozwijali swoje zdolności i osiągnęli wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych:
 • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny: bardzo dobry wynik: 4 osoby, wyróżnienia: 11 osób
 • Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj” – wyróżnienie: 1 osoba

Osiągnięcia o randze ogólnopolskiej:

 • Liga Matematyczna – 2 wyróżnienia w finale, 3 finalistów, 6 półfinalistów,
 • Konkurs Języka Angielskiego FOX – III miejsce dobry wynik – 5 osób,
 • Konkurs Języka Angielskiego UNDERSTAND – laureat II miejsce w Polsce, 1 wyróżnienie,
 • Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER - 4 wyróżnienia za bardzo dobry wynik,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego "Olimpus" -1 laureat,
 • Konkurs Fizyczny PANDA - 1wyróżnienie,
 • Konkurs Historyczny KRĄG – 2 wyróżnienia za bardzo dobry wynik,
 • Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta - 1 wyróżnienie za bardzo dobry wynik
 • Konkurs profilaktyczny "Stop uzależnieniom" - Certyfikat: Uczeń wolny od uzależnień.

Osiągnięcia o randze wojewódzkiej:

 

 • VI Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej Marina 2019 - I miejsce w kategorii zespół, I miejsce w kategorii solista, wyróżnienie
 • XIV Pomorski Bieg Niepodległości – II miejsce
 • W stronę gwiazd – Centrum Hewelianum - II miejsce, III miejsce

Osiągnięcia o randze powiatowej:

 • III Mikołajkowy Turniej Szachowy – III miejsce
 • „Rośliny i zwierzęta chronione Słowińskiego Parku Narodowego” - w kategorii klas IV-VI: I i III miejsce; w kategorii klas VII-VIII: I, II i III miejsce
 • XV Spotkania z Piosenką Tylko Religijną „Pro laude Tua” -w kategorii soliści: II i III miejsce; w kategorii zespoły: I miejsce
 • Konkurs Języka Angielskiego TRACK & FIELD – III miejsce
 • „Szczęśliwa rodzina bez przemocy” – laureat, 3 wyróżnienia
 • „Maluchy recytują” – I miejsce, wyróżnienie
 • „Mistrz Ortografii Powiatu Słupskiego” – laureat
 • XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – etap powiatowy - III nagroda
 • ,,Rozbiegana Ustka na fali" - rocznik 2010 i młodsi: I, II i III miejsce; rocznik 2009: I miejsce; rocznik 2008: I, III i IV miejsce,

rocznik 2006/2007: I miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców

rocznik 2005/2004: I miejsce

 • Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Mistrz Powiatu Słupskiego w biegach przełajowych na dystansie 1 km indywidualnie, Mistrzyni Powiatu Słupskiego w biegach przełajowych na dystansie 1 km indywidualnie, Mistrzynie Powiatu Słupskiego w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt drużynowo, Mistrz „Mikołajkowego Turnieju Szachowego”, IV miejsce dziewcząt (kl.7-8) w unihokeju, V miejsce dziewcząt w siatkówce, VI miejsce dziewcząt w tenisie stołowym, VI miejsce dziewcząt (kl.6) w unihokeju.
 • Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzają indywidualizację procesu nauczania w odniesieniu do potrzeb i zdolności uczniów oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców w proces dydaktyczny.
 • Uczniowie za swoje osiągnięcia są nagradzani przez Burmistrza Miasta Ustka (6 wniosków) oraz otrzymują stypendia Starosty Słupskiego (20 wniosków) i Marszałka Województwa Pomorskiego (10 wniosków).
 • Wsparciem objęto rodziców uczniów, prowadzono spotkania, warsztaty, pogadanki – 16 działań w ramach psychoedukacji rodziców w zespołach klasowych.
 • Systematycznie, w miarę bieżących potrzeb, odbywały się indywidualne spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów prowadzone przez dyrektora, pedagoga, psychologa, wychowawców, nauczycieli.
 • Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują analizy efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.
 • Informacje z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów są wykorzystywane przez dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa, wychowawców, nauczycieli do modyfikowania metod i form zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz planowania form pomocy w nowym roku szkolnym.

 

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • Nauczyciele w niewielkim stopniu wykorzystuja do diagnozy i zdobycia informacji:
 • badania ankietowe wśród uczniów 11%
 • badania ankietowe wśród rodziców 8%
 • Nie wszyscy nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych 89% TAK, a pozostałe 11%?
 • Nauczyciele nie zawsze udzielają uczniom kształtującej informacji zwrotnej (54% TAK, 46% NIE).
 • Istnieje niewielka grupa nauczycieli, którzy nie realizują zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami (6%)
 • Niewielki odsetek uczniów nie uczestniczy systematycznie w zajęciach im dedykowanych.
 • Niektórzy rodzice nie chcą w pełni korzystać z oferty szkoły dotyczącej poszerzenia ich wiedzy i kompetencji opiekuńczych oraz wychowawczych.
 • Potencjał uczniów nie przekłada się na sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez PKO (brak finalistów i laureatów).

 

REKOMENDACJE:

 

 1. Nadal rozpoznawać potencjalne możliwości i potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły; wykorzystywać w większym stopniu badania ankietowe wśród uczniów i rodziców.
 2. W toku codziennej pracy z uczniami uwzględniać zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. W dalszym ciągu indywidualizować proces edukacyjny, dostosowywać formy i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, każdemu uczniowi stwarzać okazję do odniesienia sukcesu.
 4. Nadal wzorowo otaczać opieką i wsparciem uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia specjalistyczne.
 5. Kontynuować innowacyjne zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w ramach pracy świetlicy szkolnej.
 6. W dalszym ciągu organizować ITN, zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy.
 7. Umiejętnie motywować uczniów do systematycznej pracy, wykorzystujac ocenianie kształtujące, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 8. W ramach pracy zespołów samokształceniowych omówić zagadnienie udzielania uczniom kształtujacej informacji zwrotnej.
 9. Wesprzeć nauczycieli w stosowaniu oceniania kształtującego przez organizację szkolenia na temat strategii i technik kształtującej informacji zwrotnej.
 10. Kontynuować bardzo dobrą współpracę nauczycieli z psychologiem, pedagogiem, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
 11. Nadal wspierać i zachęcać uczniów oraz rodziców do pełnego wykorzystania oferty szkoły.