Aktualności

KONKURS INFORMATYCZNY

"BEZPIECZNI W SIECI – o dobrych zasadach podczas zdalnych lekcji w aplikacji MS TEAMS"

 1. CELE KONKURSU:
 • uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu,
 • propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży,
 • zastosowanie różnych technik w prezentacji tematu,
 • zachęcanie do inicjowania nowych, ciekawych pomysłów,
 • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:

uczniowie szkoły podstawowej: klasy 1 - 8,

III. FORMY PRAC:

 • KATEGORIA I:

plakat "BEZPIECZNI W SIECI – O DOBRYCH ZASADACH PODCZAS ZDLANYCH LEKCJI W APLIKACJI MS TEAMS" wykonany w dowolnym edytorze grafiki,

 • KATEGORIA II:

plakat "BEZPIECZNI W SIECI – O DOBRYCH ZASADACH PODCZAS ZDLANYCH LEKCJI W APLIKACJI MS TEAMS" wykonany na brystolu (format przynajmniej A2)  ,

 1. WARUNKI KONKURSU:
 • podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia indywidualnej samodzielnej pracy prezentującej jedną z wybranych form,
 • plakat wykonany w edytorze grafiki należy przesłać za pomocą aplikacji MS TEAMS do nauczyciela informatyki (pliki z rozszerzeniem jpeg, png, pdf)
 • plakat papierowy musi być i podpisany na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, do której autor uczęszcza (fotografię plakatu należy przesłać do nauczyciela informatyki, a oryginał dostarczyć do szkoły po powrocie ze zdalnego nauczania- niedostarczenie oryginału dyskwalifikuje uczestnika)
 • do oceny nie będą brane prace zbiorowe,
 • uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,
 • zgłoszone do konkursu prace konkursowe nie będą zwracane autorom,
 • prace muszą być wykonane najpóźniej do6 grudnia 2020 r.
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Dzień Bezpiecznego Internetu.

O ocenie pracy zdecydują:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność autora.

 Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy, dodatkowe oceny z informatyki oraz nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie:

nauczyciele informatyki