Aktualności

Plan działań – 10 dni

 Dzień

Hasło dnia

Formy i sposoby realizacji

Działania profilaktyczne i terapeutyczne

P

O

N

I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

Wakacyjne rady

1. Powitanie uczestników.

2. Drugie śniadanie

3..Ustalenie zasad obowiązujących                   w grupie, podpisanie kontraktów.

Pogadanka z policjantem dotycząca dbałości o bezpieczeństwo swoje                               i innych podczas wakacji

4. Projekcja filmu w kinie Delfin

5. Obiad

6. Zajęcia w grupach – tworzenie plakatu „Bezpieczne zabawy podczas wakacji”.

7. Zabawy na placu szkolnym.

8. Pożegnanie.

Nawiązanie kontaktu.

Wzajemne poznanie.

Ustalenie norm grupowych.

Zawarcie kontraktu.

Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia twórcze.

W

T

O
R
E
K

Wspólne podróże

1. Powitanie.

2..Drugie śniadanie.

3. Zajęcia profilaktyczne:

Pogadanka; bezpieczne zachowanie na drodze i nie tylko.

4.Dzień sportu – gry i zabawy ruchowe

5. obiad

6..Zabawy na placu zabaw.

7. Pożegnanie

Tworzenie przyjaznej atmosfery.

Kształtowanie postawy tolerancji wobec rówieśników.

Zachowanie bezpieczeństwa podczas podróży.

 

 

Ś

R

O
D
A

 

 

Stop agresji

1. Powitanie.

2. Zajęcia profilaktyczne:

Jak rozstrzygać nieporozumienia – zabawy kształtujące umiejętności
opanowania i przezwyciężania złości
i agresji.

3. Drugie śniadanie.

4.Zabawy ruchowe Zumba.  

5. Obiad

6.Tworzenie pamiątkowego albumu     dotyczącego zainteresowań z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

7. Pożegnanie.

Podnoszenie poczucia własnej wartości.

Pomaganie dziecku w odnajdywaniu                     w sobie mocnych stron i akceptowania siebie.

Tworzenie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Stosowanie wzmocnień pozytywnych.

Zajęcia twórcze.

 

C

Z

W

A
R
T
E
K

 

Na czym polega uzależnienie

1. Powitanie

2..Zajęcia profilaktyczne:

Rozmowy dotyczące różnego

rodzaju uzależnień ( dostosowane                 do wieku dzieci.)

3. Drugie śniadanie

4. Wycieczka do Swołowa

5. Obiad

6..Tworzenie symbolicznego portretu człowieka zdrowego „nieuzależnionego” i człowieka chorego - „uzależnionego”.

7. Pożegnanie

Zapobieganie kontaktom ze środkami odurzającymi.   Uświadomienie wpływu środków uzależniających na życie człowieka, na jego zdrowie, przygotowanie do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia.

P
I
A

T
E
K

Odpoczynek pod chmurką- gry i zabawy relaksacyjne

1. Powitanie.

2. Zajęcia profilaktyczne: Prawda czy fałsz – zajęcia na temat szkodliwości alkoholu.

3. Drugie śniadanie

4. Wyjście do Parku Linowego w Ustce

5. Obiad

6.Wspólne wykonanie pamiątkowej kroniki.

7. Pożegnanie

Odreagowanie napięć i stresu. Budowanie więzi z grupą. Gry i zabawy służące tworzeniu przyjaznej atmosfery. Zapoznanie
z bezpośrednimi skutkami działania alkoholu, szkodliwością spożywania oraz zagrożeniem uzależnienia.

P

O

N

I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

Dbam                     o zdrowie

1. Powitanie.

2. Zajęcia profilaktyczne:

- niebezpieczeństwa kryjące się                 w uzależnieniach - nikotynizm

3.Drugie śniadanie

4.Przejazd „Ciuchcią” na Wydmę Orzechowską, spacer ścieżką edukacyjną

5. Obiad

6. Wiem co jem – piramida żywieniowa, segregowanie zdrowych i niezdrowych produktów żywieniowych.

7. Pożegnanie.

Zyski i straty na skutek nieodpowiedzialnych decyzji dotyczących uzależnień.

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad racjonalnego żywienia, kulturalnego spożywania posiłków, higieny osobistej.

 

 

W

T

O
R
E
K

 

Dokonuję odpowiedzialnych wyborów

1. Powitanie.

2. Zajęcia profilaktyczne:

zamiast uzależnienia wybieram naukę.

3.Wyjazd do Parku Egzotycznego w Tuchlinie

4.Bezpieczny powrót do szkoły,

5. Obiad

6. Pożegnanie

Wzajemne poznanie się dzieci.

Tworzenie przyjaznej atmosfery.

Profilaktyka uzależnień.

Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Zajęcia twórcze.

 

Ś

R

O
D
A

 

Jestem asertywny

1. Powitanie.

2. Zajęcia profilaktyczne:

- jak odmówić, kiedy grupa naciska

- co to znaczy, że dokonuję odpowiedzialnych wyborów.

3. Drugie śniadanie

4.Zajęcia z pierwszej pomocy: WOJSKO/Straż Pożarna

5. Obiad

Pierwsza pomoc – praca plastyczna

7. Pożegnanie.

Radzenie sobie z naciskiem grupy. Wskazywanie na znaczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Tworzenie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Zajęcia grupowe.

 

C

Z

W

A
R
T
E
K

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Paproty

1. Powitanie.

2..Zajęcia profilaktyczne: Zagrożenia w sieci .

3. Drugie śniadanie.

4. Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego Paproty – labirynt – integracja grupy

5. Obiad

6..Bajkoterapia, kreatywne słuchanie.

7. Pożegnanie.

Zajęcia turystyczno - krajoznawcze. Przyjazne współdziałanie w grupie. Poznanie zagrożeń płynących z Internetu.

P

I
Ą

T

E
K

Potrafię żyć bezpiecznie                 i zdrowo.

1. Powitanie.

2..Zajęcia profilaktyczne: Quiz tematyczny, podsumowanie wiadomości z zakresu profilaktyki uzależnień.

3. Drugie śniadanie.

4. Projekcja filmu w kinie Delfin

5. Obiad.

6. Wyjście na lody

7.Wakacyjna dyskoteka. Zabawy karaoke.

8..Rozdanie pamiątkowych dyplomów.

9..Pożegnanie uczestników półkolonii.

abycie praktycznych umiejętności profilaktyki uzależnień.

Dzielenie się wrażeniami z całego pobytu.

Ugruntowanie pozytywnych przeżyć.

Ewaluacja działań.

W trakcie trwania turnusu , w zależności od możliwości czasowych oraz czynników atmosferycznych, program półkolonii może ulec modyfikacji.