Wizja szkoły

WIZJA SZKOŁY

„Ustecka Alma Mater” kształci i wychowuje młodych ustczan już od 75 lat. Partnerstwo szkoły, gminy i rodziny, realizacja programu wychowania morskiego wokół osiągnięć patrona szkoły, polskiego żeglarza kapitana Leonida Teligi oraz jego słów:
               „Jeśli się naprawdę czegoś pragnie i zawzięcie do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć"
są mottem działalności edukacyjnej, a szczególnie wychowawczej, patriotycznej i regionalnej. Szkołę charakteryzują bardzo dobre relacje między grupami społeczności, przyjazna dla wszystkich atmosfera współpracy, wzajemny szacunek, bogaty ceremoniał, podtrzymywanie i tworzenie tradycji i szacunek dla symboli narodowych. To szkoła, która pomaga uwierzyć w siebie, sprawiedliwie ocenia, motywuje do pracy oraz potrafi dobrze uczyć z uwzględnieniem potrzeb ucznia, w tym - zdolnego. Odkrywa i rozwija talenty uczniów, promuje ich osiągnięcia, realizuje systematycznie liczne nowatorskie rozwiązania programowe, oferuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne zgodnie z zainteresowaniami uczniów i wnioskami rodziców w zakresie edukacji matematycznej, regionalnej, ekologicznej, prozdrowotnej, europejskiej, kultury fizycznej, informatycznej.

Szkoła, w której uczą się uczniowie ciekawi wiedzy, kreatywni i aktywni w życiu społeczności, mający duży wpływ na to, co dzieje się w szkole. Wysokie efekty pracy są wynikiem opracowywania i wdrażania licznych projektów edukacyjnych, w tym unijnych. Aktywnie uczestniczy w wielu programach i przedsięwzięciach proponowanych przez ministerstwo, kuratorium, fundacje, stowarzyszenia itp. Odznaczona Gwiazdą Comeniusa za aktywny udział w tym programie w zakresie realizacji projektów europejskich. Za wybitne osiągnięcia dotyczące organizowania procesów edukacyjnych została wielokrotnie wyróżniona. Posiada tytuły "Szkoły z klasą", "Szkoły odkrywania talentów". Dzieli się z innymi szkołami swymi doświadczeniami licznymi przykładami dobrych praktyk w formie rozwiązań autorskich. Sposoby własnego, efektywnego doskonalenia, łącznie z narzędziami, metodami ewaluacji wewnętrznej oraz raportem prezentuje systematycznie na szkolnych stronach internetowych. Jest bezpieczna i opiekuńcza, gdzie żadne dziecko nie jest anonimowe, a troska o nie, jest najważniejszą powinnością każdego pracownika. Prowadzi świetlicę terapeutyczną. Z opinii rodziców i uczniów wynika, że wszyscy są zadowoleni i chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
Nowoczesna infrastruktura i baza zapewniają bezpieczeństwo każdego członka społeczności szkolnej. Absolwent „Jedynki" jest bardzo dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum, funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.
Poprzez realizację koncepcji pt. „Szkoła od A do Z" kieruje się zasadą, by dobre i sprawdzone działania we wszystkich obszarach pracy wynikały ze zdobytego doświadczenia i ewaluacji pracy szkoły, co umożliwia kontynuowanie najwyżej ocenionych praktyk pedagogicznych, rozwój i doskonalenie pracy, a przede wszystkim sukcesy każdemu uczniowi.

 

"KSZTAŁCIMY I WYCHOWUJEMY DLA PRZYSZŁOŚCI"

  Chcemy, aby jedynka w XXI wieku była:
 • Doskonale wyposażoną placówką oświatową.
 • Liderem w dziedzinie innowacyjnych programów nauczania i nowoczesnej dydaktyki.
 • Wspólnotą - pedagogów i rodziców - uczących i wychowujących, dbających o bezpieczeństwo.
 • Szkołą, która wychowa młodych ludzi przygotowanych do dalszego kształcenia i życia, uczciwych, prawdomównych, rzetelnych i odpowiedzialnych.
 • Szkołą krzewiącą kulturę europejską, zasady etyki i tolerancji.

 

W NASZEJ SZKOLE UCZNIOWIE:

 • Zdobędą wiedzę niezbędną do kontynuacji nauki w gimnazjum;
 • Wykształcą umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i posługiwania się językiem obcym;
 • Będą prezentować postawy proekologiczne, zadbają o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;
 • Staną się młodymi ludźmi kulturalnymi, pracowitymi, tolerancyjnymi, samodzielnymi, odpowiedzialnymi za siebie i innych.

 

SZKOŁA DĄŻYĆ BĘDZIE DO OSIĄGNIĘCIA MODELOWYCH CECH ABSOLWENTA:

Absolwent naszej szkoły

JEST:
pracowity, rzetelny, systematyczny, samodzielny, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych ludzi;

UMIE:
poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi, nawiązywać kontakty;

 

 

MA ŚWIADOMOŚĆ:
odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią większej grupy i społeczności;

POTRAFI
współtworzyć życie społeczne grupy, do której należy, rozpoznać wartości;

DOSTRZEGA
niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów.

Jest przygotowany do odpowiedniego kształtowania własnego życia i prawidłowych wyborów życiowych.