Konkursy

Konkursy

Regulamin konkursu: Test logicznego myślenia

 1. Adresatem testu są chętni uczniowie klas 4 – 8.
 2. Celem konkursu jest pokazanie, że matematyka jest dobrą zabawą.
 3. Test będzie dostępny w poniedziałek, 19.04.2021 na stronie szkoły w godzinach 16.00-18.00.
 4. Aby otworzyć test, trzeba będzie wpisać hasło i login, którym uczeń posługuje się na platformie Teams.
 5. Zadania rozwiązujemy samodzielnie.
 6. Test składa się z 15 zadań testowych, w którym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 7. Na każdym z pięciu poziomów wiekowych zostanie wyłoniony zwycięzca.
 8. Wygrywa uczeń, który w danej grupie wiekowej będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi.
 9. Jeżeli kilku uczniów uzyska ten sam wynik, wygrywa ten, kto w najszybszym czasie rozwiąże daną ilość zadań.
 10. Zwycięzca z danej grupy wiekowej otrzyma nagrodę rzeczową oraz ocenę celującą z matematyki o wadze 2.
 11. Sytuacje sporne rozstrzyga komisja składająca się z nauczycieli matematyki naszej szkoły. Jej decyzje są ostateczne.

TEST:

 

Plakaty Dnia Matematyki:

Drodzy Uczniowie! Miło nam poinformować, że tegoroczne Walentynki w Naszej Szkole się odbędą!

 Zapraszamy wszystkich  chętnych Uczniów do udziału w aktywnościach, które zostały dla Was przygotowane:

 • W dniach 12-15.02.2021r.

Roześlijcie „Pocztę Walentynkową” do swoich ulubionych koleżanek/kolegów za pomocą czatu w aplikacja Teams  (przypominamy o kulturze języka i poprawności gramatycznej ;) )

 • W dniach 25.01.2021-05.02.2021r

Przygotujcie prezentację multimedialną o tradycjach walentynkowych w różnych krajach świata (dodatkowa ocena z geografii/przyrody) – wyślijcie za pomocą czatu Teams do p. Joanny Borkowskiej

Jedna z Waszych prezentacji zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły

 • W dniach 25.01.2021-05.02.2021r

Opracujcie prezentację multimedialną w języku angielskim o tradycjach walentynkowych w krajach anglojęzycznych (dodatkowa ocena z języka angielskiego) – wyślijcie za pomocą czatu Teams do p. Eweliny Pietrzyk

Jedna z Waszych prezentacji zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły

 • W dniach 25.01.2021-05.02.2021r

Zaprojektujcie logo „Walentynki w SP1” (w formie grafiki komputerowej lub plakatu (format A4) – technika dowolna) i prześlijcie (oryginalny plik lub zdjęcie plakatu) za pomocą czatu Teams do p. Krzysztofa Woźniaka. Praca na dodatkową ocenę z informatyki.

Wybrane LOGO zostanie symbolem tegorocznych walentynek.

 • KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VIII do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Walentynkowe klimaty".

NA NAJLEPSZE PRACE CZEKAJĄ SŁODKIE NAGRODY

 

 

R E G U L A M I N

SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Walentynkowe klimaty”

 

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

CELE KONKURSU

 • propagowanie pozytywnych uczuć,
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,
 • bezpieczeństwo w Internecie

 UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce 

ETAPY

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. przesyłanie prac, wybór najlepszych przez jury,
 2. głosowanie uczniów na stronie internetowej szkoły.

TEMAT KONKURSU

Przestawienie w formie artystycznej fotografii tematyki związanej z pozytywnymi uczuciami, takimi jak: miłość, przyjaźń, koleżeństwo, życzliwość, sympatia, serdeczność, itp.

 Dajemy wam pełną dowolność interpretacji tematu konkursu. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w sieci (zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku innych osób niż autora, ukazywać nagości, nie mogą być wulgarne i nie mogą obrażać uczuć innych osób)

Zdjęcie może przedstawiać ludzi, zwierzęta, architekturę, krajobraz czy też ulotną chwilę. Kompletny brak ograniczeń!

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Każdy uczestnik Konkursu może przesłać jedno samodzielnie wykonane zdjęcie za pomocą czatu w aplikacji TEAMS do p. Krzysztofa Woźniaka
 • Wymagana wielkość zdjęcia to min. 2MB, w formacie JPG.
 • Przesłane zdjęcia należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy.

ZASADY I KRYTERIA OCENY

 • Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.
 • Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 • Nagrodzone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły.

TERMINARZ

 • Ogłoszenie konkursu: 25.01.2021 r.
 • Nadsyłanie prac 25.01.2021 – 05.02.2021r.

 Spośród przesłanych prac jury wybierze najlepsze, które wezmą udział w głosowaniu internetowym na stronie szkoły.

TO UCZNIOWIE WYBIORĄ ZWYCIĘSKĄ PRACĘ!

 

UWAGA KONKURS!!!!

 

Zabawy z chemią i fizyką

 

 1. Cel konkursu – rozwijanie zainteresowań chemią i fizyką jako przedmiotami doświadczalnymi.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8.
 3. Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespole 2-osobowym.
 4. 4.Zespoły przygotowują i prezentują doświadczenie lub zabawkę wykorzystującą prawa fizyczne lub chemiczne.
 5. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 14.03.2019 r. u nauczycieli przyrody lub fizyki, chemii. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, klasę oraz

(opcjonalnie) nazwę doświadczenia/zabawki.

 1. Prezentacja doświadczeń i zabawek przed komisją konkursową odbędzie 20.03.2019 r. o godz. 13.30 w sali 31.
 2. Komisja konkursowa dokonuje oceny w dwóch kategoriach: klasy 4-6 i klasy 7-8, biorąc pod uwagę:

- znajomość i umiejętność wyjaśnienia praw fizycznych, chemicznych
- jasność opisu doświadczenia/działania zabawki
- forma prezentacji
- stopień trudności oraz oryginalność
- estetyka i samodzielność wykonania

 

 

WYNIKI KONKURSU

NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

NAJWIĘKSZE POLSKIE OSIĄGNIĘCIA, WYNALAZKI, ODKRYCIA

na przełomie ostatnich 100 lat

W kategorii PLAKAT KLASY 4-6

Najlepszy plakat wykonał: BARTŁOMIEJ DRAGAN KL. 5S

Wyróżnienie: NATALIA RUCZAJ

ANNA OCHA

ALEKSANDRA WIENCEK

NATALIA STOLARSKA

W kategorii PLAKAT KLASY 7-8

Najlepszy plakat wykonała: JULIA SIEKIERA KL. 8A

Wyróżnienie: KACPER CUR

WIKTORIA KRYSZAŁOWICZ

LIDIA LEMAŃSKA

Wkategorii PREZENTACJA

Najlepszą prezentację wykonała: HANIA KARGUL KL. 7A

NAJWIĘKSZE POLSKIE ODKRYCIA, WYNALAZKI, OSIĄGNIĘCIA NA PRZEŁOMIE OSTATNICH 100 LAT

Konkurs multimedialno – plastyczny

Regulamin

§ 1. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce, ul. Darłowska 18

koordynatorzy: Iwona Błądkowska, Anna Szydloch

§ 2. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy związanej z rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy historycznej i popularno - naukowej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

§ 3. Wymagania konkursowe

 1. Konkurs polega na wykonaniu plakatu lub prezentacji multimedialnej.
 2. Informacje szczegółowe:
PLAKAT PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Technika wykonania prac:dowolna,

bez użycia materiałów sypkich.

Format prac: A3 lub A4

Na odwrocie plakatu należy wpisać nazwisko i imię ucznia oraz klasę

(np. Jan Kowalski 8d).

Przy każdej ilustracji powinna być krótka informacja o:

- wynalazku – co to i do czego służy,

- imię i nazwisko wynalazcy.

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) lub w programie Impress (pakiet OpenOffice lub LibreOffice) i zapisana na płycie CD, pendrivie w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp).

Jako nazwę plików należy wpisać nazwisko i imię ucznia oraz klasę

(np. Jan Kowalski 8d).

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych

 1. Praca powinna przedstawiać znaczące osiągnięcia, odkrycia lub wynalazki Polaków na arenie międzynarodowej z krótką informacją o wynalazcy.
 2. Prace muszą być wykonane indywidualnie.
 3. Do prac należy dołączyć zgody rodziców na udział w konkursie ( formularz zgody dołączony jest do regulaminu).
 4. Zgłoszone na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
 5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje ocenę celującą z przedmiotu przyrodniczego.
 6. Prace konkursowe należy oddawać do p. Iwony Błądkowskiej lub p. Anny Szydloch.

§ 4. Kryteria oceniania

 1. Prace będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach :
 • plakat
 • prezentacja
 1. Kryteria oceny prac:
 • estetyka i efekt wizualny
 • zawartość prezentacji – grafika i szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania

§ 5. Terminy

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ODDAWANIA PRAC: do 10 października 2018 r.

 1. Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. podczas uroczystego apelu z okazji Odzyskania Niepodległości. O dokładnym terminie poinformujemy nagrodzonych uczniów.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie wypełnionej zgody rodziców
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
  Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

........................................................................................................ ucznia klasy............

                                               (imię i nazwisko dziecka)

...................................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie NAJWIĘKSZE POLSKIE ODKRYCIA, WYNALAZKI, OSIĄGNIĘCIA NA PRZEŁOMIE OSTATNICH 100 LAT, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Darłowska 18 w Ustce.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym na ich opublikowanie na stronie internetowej szkoły, jak również do celów związanych z organizacją konkursu.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do tych danych, możliwość ich poprawiania oraz, że podanie danych ma charakter dobrowolny.

..........................................................             ...........................................................................

                            (data)                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

#.................................................................................................................................................