Egzamin ósmoklasisty 2020

INFORMACJA  DLA  ÓSMOKLASISTÓW  I  ICH  RODZICÓW

 1. Egzaminy odbywają się w dniach: 16, 17 i 18 czerwca.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych ani innych zbędnych przedmiotów.
 6. Przyniesione rzeczy osobiste (np. okrycia wierzchnie) uczniowie pozostawiają w swoich szafkach.
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30 – 8.45.
 8. Uczniowie piszący w salach 25, 28, 43 i 45 wchodzą do szkoły wejściem od ul. Szafirkowej.
 9. Uczniowie piszący w salach 29, 33, 35, 38 wchodzą do szkoły wejściem od ul. Darłowskiej ( przy parkingu).
 10. Każdy uczeń jest wyposażony w maseczkę ochronną. W wejściu do szkoły ma mierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika. Jeśli nie przekracza ona 37˚C, może uczestniczyć w egzaminie. Jeśli przekracza 37˚C, uczeń nie zostaje wpuszczony do szkoły.
 11. W holu uczeń dezynfekuje ręce i udaje się do wyznaczonej sali, zachowując bezpieczną odległość od innych, tj. 2 m; zajmuje wylosowane przez nauczyciela miejsce.
 12. Gdy już wszyscy uczniowie zajmą swoje miejsca, wówczas mogą zdjąć maseczki ochronne.
 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 14. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, przynosi dwa długopisy z czarnym wkładem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 15. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 16. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą, którą w czasie egzaminu należy postawić przy nodze stolika.
 17. W czasie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) uczniowie nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 2. Po zakończeniu egzaminu, przed opuszczeniem sali, uczniowie ponownie zakładają maseczki ochronne.
 3. W holu dezynfekują ręce i opuszczają szkołę tym samym wyjściem, którym wchodzili do szkoły. Udają się niezwłocznie do domu. Nie mogą gromadzić się przed szkołą.
 4. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się między sobą za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, muszą unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 5. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu.
 6. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.