Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-09-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 23.09.2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Sokołowska.
 • E-mail: aleksandra.sp1ustka@interia.pl
 • Telefon: 59 815 21 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce
 • Adres: ul. Darłowska 18, 76-270 Ustka
 • E-mail: spnr1ustka@wp.pl
 • Telefon: 59 814 46 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony kościoła przy ul. Darłowskiej, które nie ma schodów. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od strony parkingu jest wejście dostępne tylko w godzinach porannych 7.00- 8.05, które ma schody. Od strony boiska są dwa wejścia otwierane w razie konieczności- np. umożliwienie wyjścia dzieci na lekcję wychowania fizycznego, wyjście na przerwę.

2. W budynku są dwa poziomy, na górę prowadzą schody, posiadamy podnośnik dla wózków inwalidzkich. Potrzebę skorzystania z podnośnika należy zgłosić na dyżurce.

3. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Do szkoły może wejść osoba  z psem asystującym.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób ze specjalnymi potrzebami w postaci ikony osoby niepełnosprawnej umieszczonej w prawym górnym rogu strony internetowej a w niej:

 •  możliwość powiększenia, zmniejszenia tekstu na stronie
 • odcienie szarości
 •  jasne tło
 • czytelna czcionka
 • ustawienia kontrastu
 • podkreślenie linków
 • odświeżenie strony do poprzednich ustawień

Na stronie internetowej zastosowano możliwość nawigowania stroną za pomocą klawiatury.

 

 

Skip to content