Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce JEDYNKA im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1ustka.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce
76-270 Ustka ul. Darłowska 18
tel: 59 81 44 624
e-mail: spnr1ustka@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.09.2004 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczane informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 23-09-2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 16-03-2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Gabriela Rajnert
e-mail: gabriela.sp1@wp.pl
telefon: 59 815 21 23

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszanej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony kościoła przy ul. Darłowskiej nie ma schodów. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od strony parkingu jest wejście dostępne tylko w godzinach porannych 7.00 – 8.05, które ma schody. Od strony boiska są dwa wejścia otwierane w razie konieczności – np. umożliwienie wyjścia dzieci na lekcję wychowania fizycznego, wyjście na przerwę.
 2. W budynku są dwa poziomy, na górę prowadzą schody, posiadamy podnośnik dla wózków inwalidzkich. Potrzebę skorzystania z podnośnika należy zgłosić na dyżurce.
 3. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

Skip to content