COVID-19 PROCEDURY 2019/2020

Procedura ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć

 

  1. Wychowawca gromadzi informacje na temat posiadanego przez uczniów sprzętu informatycznego oraz systemów operacyjnych, co pozwala na dostosowanie używanych w czasie zdalnego nauczania programów wykorzystywanych w czasie nauki zdalnej.
  2. W zależności od uzyskanych informacji nauczyciel informatyki proponuje programy, za pomocą których nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia zdalnie, spośród dostępnych na rynku rozwiązań niewymagających ponoszenia opłat przez uczniów.
  3. Ostatecznego wyboru oprogramowania wykorzystywanego przez uczniów i nauczycieli w czasie nauki zdalnej podejmuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasady dostosowania oprogramowania do możliwości technicznych jak największej liczby uczniów.
  4. Dyrektor powołuje zespół nauczycieli, w skład którego wchodzą nauczyciele informatyki, którego zadaniem jest określenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  5. Zespół, o którym mowa w ust. 4, w szczególności ustala zasady korzystania z oprogramowania używanego do prowadzenia zajęć oraz zasady zabezpieczania komputerów wykorzystywanych przez uczniów oraz nauczycieli. Zasady te są przyjmowane przez dyrektora w drodze odrębnego zarządzenia, jako regulamin uczestnictwa w zajęciach zdalnych.