COVID-19 PROCEDURY 2019/2020

Procedura organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

 1. W związku z czasowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przez zamknięcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, dyrektor szkoły wprowadza w dniach od …………. do …………... nauczanie na odległość.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele szkoły będą realizować zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz.
 3. Nauczycieli zobowiązuje się do poinformowania rodziców swoich uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Przekazywanie informacji będzie się odbywać za pomocą e-dziennika.
 4. Nauczyciele pracujący w oddziale wspólnie ustalają, we współpracy z dyrektorem, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w oddziale (grupie), biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów (w tym objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) i uwzględniając w szczególności:
 5. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; dzienny rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną,
 6. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, zgodnie z obowiązującym grupowym tygodniowym rytmem dnia opracowanym na podstawie ramowego rozkładu dnia,
 7. możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 8. łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych z kształceniem bez ich użycia,
 9. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 10. W dniu, w którym zaplanowana jest lekcja z danego przedmiotu, nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach będą przekazywali uczniom zadania do samodzielnego wykonania. Nauczyciele omawiają z uczniami lekcje, wysyłając materiały dydaktyczne, np. filmy lub kontaktują się z uczniami za pomocą środków audiowizualnych. Liczba zadań do wykonania nie może przekroczyć dwóch z jednego przedmiotu. Należy tak wybrać formę zadania, by ich wykonanie nie wymagało wyłącznie pracy z komputerem.
 11. W czasie kształcenia na odległość obowiązkowo jest realizowana podstawa programowa.
 12. Nauczyciele informują na bieżąco rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zadań przez dziecko.
 13. Nauczyciele dostosowują propozycje zadań i ćwiczeń dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Propozycje te przekazują indywidualnie pocztą elektroniczną.
 14. Nauczyciele komunikują się z rodzicami przez e-dziennik.
 15. W przypadku trudności rodziców i uczniów w odbieraniu informacji drogą elektroniczną, nauczyciele przygotowują materiały, karty pracy, zestawy zabaw, zadań w formie papierowej. Rodzice odbierają te materiały ze szkoły.
 16. Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem mogą, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem, wypożyczyć komputer ze szkoły.
 17. Wypożyczenie sprzętu ze szkoły odbywa się na podstawie umowy użyczenia, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach.
 18. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania.