COVID-19 PROCEDURY 2019/2020

Procedura organizacji nauki zdalnej

1

 1. Podstawą przyjętego sposobu organizacji nauki zdalnej jest przeprowadzona diagnoza dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu.
 2. W zależności od uzyskanych informacji w zakresie dostępności sprzętu komputerowego i internetu dyrektor wybiera jedną z metod prowadzenia zajęć zdalnych:
 • synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie z wykorzystaniem platformy do prowadzenia lekcji online;
 • asynchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w różnym czasie, z wykorzystaniem prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów dostępnych na wybranej platformie edukacyjnej,
 • łączoną – w której pracę równoległą łączy się z pracą rozłożoną w czasie – np. wspólne wykonywanie projektu,
 • konsultacje – nauczyciel jest dostępny online dla uczniów.
 1. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć prowadzonych synchronicznie, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
 1. Nauczyciele przedmiotowi z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość przekazują uczniom informacje o sposobach prowadzenia zajęć, zadaniach z terminem ich wykonania/przesłania, nie krótszym niż dwa dni i ustalonym w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.

2

 1. Szkoła zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego z siedziby szkoły, z wykorzystaniem szkolnego sprzętu komputerowego.
 1. Dyrektor powołuje zespół do spraw zdalnego nauczania, którego zadaniem jest wspieranie pozostałych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami i kompetencjami cyfrowymi oraz metodycznymi.

3

 1. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online są obserwowane przez dyrektora, w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 1. Celem obserwacji, o której mowa w ust. 1, jest weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania oraz ilości zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym.

4

Mieszany (hybrydowy) wariant kształcenia

 1. W przypadku wprowadzenia hybrydowego wariantu kształcenia Dyrektor wybiera jedną z następujących zasad pracy szkoły:
  1. uczniowie klas I–V / VI–VIII uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, a uczniowie pozostałych klas w kształceniu na odległość,
  2. dokonuje się podziału oddziałów w szkole na pół i ustalenia, że w pierwszym tygodniu na zajęcia stacjonarne uczęszcza jedna grupa, a druga grupa w tym czasie uczy się zdalnie – w następnym tygodniu następuje zamiana grup.
 1. Wyboru jednego spośród wariantów wskazanych w ust. 1 dyrektor dokonuje z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz  bazy lokalowej szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 2. O opinie, o których mowa w ust. 2, dyrektor może wystąpić jeszcze przed złożeniem wniosku do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na naukę hybrydową oraz wniosku do właściwej miejscowo siedziby Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia nauki hybrydowej.