Ważne

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać

do dnia 21-09-2018 (piątek) w kwocie:

45 zł (każde dziecko)

Tak samo klasa sportowa


Proszę o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko)

Wpłat za ubezpieczenie i Radę Rodziców można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata


Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

COMPENSA TU S.A VIG

DLA DZIECI: SZKOŁA

ROK SZKOLNY 2018/20119

Zwrot kosztów korepetycji – do 400 zł

Brak dopłaty za wyczynowe uprawianie sportu

Nie ma zwyżki w składce za sporty

Szybka likwidacja szkód

Św.iadczenia – opis Wysokość świadczeń
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 30 000 zł
Trwały uszczerbek w wyniku aktów sabotażu i terroru 30 000 zł

Śmierć w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa.

20 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa – wypłata za każdy 1%

20 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 27 000 zł

Następstwo wypadku nie powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu – „zadośćuczynienie”

300 zł

Oparzenia i odmrożenia W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń
Złamanie zęba stałego W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta oraz pokąsania przez owady

Świadczenie jednorazowe: 200 zł

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego

-do 40% sumy

do 8.000 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej powypadkowej - do 40% sumy

do 8.000 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. ortezy, stabilizatory, soczewki, itp.) - do 40% sumy

do 8.000 zł

Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania, w tym sepsy

1.000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne na skutek nieszczęśliwego wypadku za 1 dzień

(pobyt min. 2 dni w szpitalu)

35 zł

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki 10 zł za dzień
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

do 1.000 zł

(max. 200 zł za 1 ząb, nie więcej niż 1.000 zł za wszystkie)

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 10.000 zł

Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

1.500 zł

SKŁADKA ROCZNA OD 1 OSOBY

45 zł

            OPIS ŚWIADCZEŃ

I.   Nieszczęśliwy wypadek

Compensa TU S.A. VIG jako nieszczęśliwy wypadek uznaje: następstwo nieszczęśliwego wypadku, zawał serca, udar mózgu, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, samobójstwo (usiłowanie i popełnienie).

W przypadku, gdy nastąpiła śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, nastąpi wypłata świadczenia w wysokości 150% sumy ubezpieczenia.

Zakres terytorialny: cały świat.

Czas ochrony: 24 godziny/doba, 7 dni w tygodniu.

II.   Sport

Ochroną ubezpieczeniowa objęte są wypadki powstałe podczas: zajęć wychowania fizycznego, zajęć SKS, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, amatorskiego (niezarobkowego) uprawiania sportu w pozaszkolnych klubach, związkach i innych organizacjach sportowych, uprawiania sportów walki w postaci: karate, judo, capoeira, jujitsu, taekwondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido.

III.   Koszty leczenia

Świadczenie „Koszty leczenia powypadkowego” obejmuje poniesione na terenie RP wydatki z tytułu: udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, wizyt i honorariów lekarskich, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych (za wyjątkiem operacji plastycznych), nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, niezbędnego przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium, zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych.

IV.   Koszty rehabilitacji

Świadczenie „Koszty rehabilitacji” obejmuje niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesione w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rehabilitacja musi być prowadzona na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

V.   Koszty operacji plastycznej

Świadczenie „Koszty operacji plastycznej” obejmuje wydatki z tytułu zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium RP operacji plastycznej w celu zmniejszenia oszpeceń, okaleczeń lub deformacji powierzchni ciała Ubezpieczonego powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

VI.   Poważne zachorowania

Są to zdiagnozowane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca.

VII.   Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku

Przyczyna pobytu w szpitalu: nieszczęśliwy wypadek

Okres pobytu w szpitalu: minimum 2 dni