Ważne

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać

do dnia 21-09-2018 (piątek) w kwocie:

45 zł (każde dziecko)

Tak samo klasa sportowa


Proszę o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko)

Wpłat za ubezpieczenie i Radę Rodziców można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata


Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

COMPENSA TU S.A VIG

DLA DZIECI: SZKOŁA

ROK SZKOLNY 2018/20119

Zwrot kosztów korepetycji – do 400 zł

Brak dopłaty za wyczynowe uprawianie sportu

Nie ma zwyżki w składce za sporty

Szybka likwidacja szkód

Św.iadczenia – opis Wysokość świadczeń
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 30 000 zł
Trwały uszczerbek w wyniku aktów sabotażu i terroru 30 000 zł

Śmierć w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa.

20 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa – wypłata za każdy 1%

20 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 27 000 zł

Następstwo wypadku nie powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu – „zadośćuczynienie”

300 zł

Oparzenia i odmrożenia W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń
Złamanie zęba stałego W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta oraz pokąsania przez owady

Świadczenie jednorazowe: 200 zł

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego

-do 40% sumy

do 8.000 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej powypadkowej - do 40% sumy

do 8.000 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. ortezy, stabilizatory, soczewki, itp.) - do 40% sumy

do 8.000 zł

Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania, w tym sepsy

1.000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne na skutek nieszczęśliwego wypadku za 1 dzień

(pobyt min. 2 dni w szpitalu)

35 zł

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki 10 zł za dzień
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

do 1.000 zł

(max. 200 zł za 1 ząb, nie więcej niż 1.000 zł za wszystkie)

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 10.000 zł

Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

1.500 zł

SKŁADKA ROCZNA OD 1 OSOBY

45 zł

            OPIS ŚWIADCZEŃ

I.   Nieszczęśliwy wypadek

Compensa TU S.A. VIG jako nieszczęśliwy wypadek uznaje: następstwo nieszczęśliwego wypadku, zawał serca, udar mózgu, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, samobójstwo (usiłowanie i popełnienie).

W przypadku, gdy nastąpiła śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, nastąpi wypłata świadczenia w wysokości 150% sumy ubezpieczenia.

Zakres terytorialny: cały świat.

Czas ochrony: 24 godziny/doba, 7 dni w tygodniu.

II.   Sport

Ochroną ubezpieczeniowa objęte są wypadki powstałe podczas: zajęć wychowania fizycznego, zajęć SKS, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, amatorskiego (niezarobkowego) uprawiania sportu w pozaszkolnych klubach, związkach i innych organizacjach sportowych, uprawiania sportów walki w postaci: karate, judo, capoeira, jujitsu, taekwondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido.

III.   Koszty leczenia

Świadczenie „Koszty leczenia powypadkowego” obejmuje poniesione na terenie RP wydatki z tytułu: udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, wizyt i honorariów lekarskich, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych (za wyjątkiem operacji plastycznych), nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, niezbędnego przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium, zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych.

IV.   Koszty rehabilitacji

Świadczenie „Koszty rehabilitacji” obejmuje niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesione w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rehabilitacja musi być prowadzona na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

V.   Koszty operacji plastycznej

Świadczenie „Koszty operacji plastycznej” obejmuje wydatki z tytułu zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium RP operacji plastycznej w celu zmniejszenia oszpeceń, okaleczeń lub deformacji powierzchni ciała Ubezpieczonego powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

VI.   Poważne zachorowania

Są to zdiagnozowane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca.

VII.   Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku

Przyczyna pobytu w szpitalu: nieszczęśliwy wypadek

Okres pobytu w szpitalu: minimum 2 dni

SPRAWOZDANIE

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 1.2

„Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2017 / 2018

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 1.2 „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był przebieg pracy dydaktycznej dotyczącej wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego klas I, IV i VII.

Badanie miało na celu monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I, IV i VII.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji przebiegu procesu nauczania, obserwację, analizę wyników klasyfikacji śródrocznej i osiągnięć uczniów, wywiad.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2018 r. Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2018 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 28 sierpnia 2018 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych.

Na podstawie:

 • dokumentacji przebiegu nauczania klas I, IV, VII,
  • zapisy w e-dzienniku,
  • protokoły klasyfikacyjne klas I, IV, VII
 • wyników klasyfikacji śródrocznej,  
 • arkuszy obserwacji zajęć,
 • zestawień osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach,
 • sprawozdań zespołów samokształceniowych nauczycieli,
 • wywiadów z nauczycielami

zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I, IV i VII oraz rekomendacje na rok szkolny 2018/2019.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • Baza dydaktyczna zapewnia właściwą realizację podstawy programowej w klasach I i IV.
 • Powstała druga pracownia informatyczna z dostępem do Internetu.
 • Utworzono nową klasopracownię 36.
 • Wzbogacono klasopracownię 45 i 36 o tablice multimedialne, klasopracownię 8 o projektor, klasopracownię 29 o telewizor i projektor, klasopracownię 31 o tablice chemiczne i fizyczne.
 • Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach dotyczących zmian i wdrażania nowej podstawy programowej.
 • Nauczyciele uwzględnili w swoich planach dydaktycznych cele i treści zawarte w nowej podstawie programowej w klasach I, IV i VII.
 • Dokumentacja nauczania, a w szczególności zapisy w e-dzienniku, arkusze obserwacji lekcji, protokoły klasyfikacyjne, potwierdzają realizację programów nauczania i planów pracy nauczycieli.
 • Uczniowie systematycznie nabywali wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową.
 • Właściwą realizację podstawy programowej zapewniły:

ü różnorodne metody pracy na lekcji, w tym metody aktywizujące uczniów,

ü bogactwo środków dydaktycznych,

ü wykorzystanie środków multimedialnych,

ü utrzymanie dyscypliny na lekcji,

ü stosowanie pozytywnych wzmocnień wobec uczniów,

ü stosowanie właściwych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

ü systematyczne ocenianie nabytych przez uczniów wiadomości i umiejętności zgodnie z WSO.

 • Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce:

ü 100% promocja do klasy programowo wyższej,

ü 123 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (42% uczniów klas IV – VII),

ü 23 uczniów osiągnęło średnią ocen 5,5 lub wyższą,

ü 82 uczniów z klas I – III wyróżnia się w nauce (42% uczniów klas I – III),

ü Wysokie średnie ocen klas:

VI s – 4,9;

V s – 4,8

IV s – 4,8

ü Średnia ocen w szkole: 4,4

ü W klasyfikacji końcoworocznej nauczyciele wystawili 628 ocen celujących.

 • Nauczyciele umiejętnie motywowali uczniów do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności poprzez udział w konkursach i zawodach sportowych:

ZASIĘG KONKURSU/ ETAP LICZBA
międzynarodowy 1
ogólnopolski 26
wojewódzki 8
powiatowy 22
miejsko-gminny 4
miejski 10
szkolny 25
ŁĄCZNIE 96

 • Nauczyciele stworzyli uczniom możliwość sprawdzenia umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami, zorganizowali i przeprowadzili następujące konkursy:
RODZAJ KONKURSU LICZBA
polonistyczny 8
recytatorski 7
matematyczny 10
językowy (j. angielski i j. niemiecki) 13 i 2
przyrodniczy 5
historyczny 3
informatyczny 4
plastyczny 18
biologiczny 1
fizyczny 2
chemiczny 1
wokalny 10
teatralny 1
kaligraficzny 1
savoir-vivre 1
zawody sportowe 38

 • Uczniowie chętnie i licznie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych (90%)
 • Uczniowie osiągnęli wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych:

ü 3 LAUREATÓW i FINALISTA ogólnopolskiego konkursu matematycznego Liga Matematyczna oraz 3 WYRÓŻNIENIA W Alfiku,

ü 4 LAUREATÓW ogólnopolskich konkursów języka angielskiego MEMORY MASTER, THE BAY KID, FOX, UNDERSTAND, „Orzeł Języka Angielskiego” oraz 6 WYRÓŻNIEŃ,

ü LAUREAT ogólnopolskiego konkursu historycznego „Krąg” oraz 6 WYRÓŻNIEŃ,

ü 3 LAUREATÓW ogólnopolskich konkursów przyrodniczych Panda i „Nasza Ziemia – tajemnice karbońskich lasów” i WYRÓŻNIENIE

ü 3 LAUREATÓW ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moje uzdrowisko”,

ü LAUREAT ogólnopolskiego międzyświetlicowego konkursu „Wiosna kwiaty rozdaje” i WYRÓŻNIENIE,

ü LAUREAT ogólnopolskiego festiwalu twórczości patriotycznej,

ü NAGRODA za bardzo dobry wynik i 12 WYRÓŻNIEŃ w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny,

ü WYRÓŻNIENIE w ogólnopolskim konkursie plastyczno-fotograficznym „Wędrowne ptaki wodno – błotne Pobrzeża Słowińskiego”,

ü IV MIEJSCE w XXII Ogólnopolskim Biegu Niepodległości w Borzytuchomiu,

ü XVII Ogólnopolski Bieg „Powitanie Zimy” - IV miejsce wśród klas III, IV miejsce wśród klas V, IV miejsce wśród klas VII,

ü Cyfrowobezpieczni - 13 miejsce szkoły w klasyfikacji ogólnej, 8 miejsce wśród szkół podstawowych,

ü LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Święta się zbliżają, dzieci wierszem o nich opowiadają”,

ü LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Śpiewajmy kolędy”,

ü WYRÓŻNIENIE w XXXV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej,

ü Wojewódzkie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej - 33 miejsce na 442 szkoły dzięki następującym sukcesom:

 • 6 miejsce - tenis stołowy dziewcząt,
 • 9 MIEJSCE – czwórbój LA chłopców,
 • 12 miejsce - sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
 • 13 miejsce w indywidualnych biegach przełajowych – B. Król,
 • I MIEJSCE – tenis stołowy dziewcząt w PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM,
 • II MIEJSCE w półfinale w szachach,
 • II MIEJSCE w półfinale minikoszykówki chłopców,

ü 2 LAUREATÓW Powiatowego Konkursu Ortograficznego Klas III,

ü II MIEJSCE w powiatowym konkursie o Morzu Bałtyckim,

ü II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Uczniów Klas I-III Szkoły Podstawowej „Maluchy recytują”,

ü 7 LAUREATÓW powiatowych konkursów wokalnych „Idzie wiosna”, „Festiwal piosenki dla najmłodszych”, „Bursztynowe nuty poezji”, Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej, Angielskiej Piosenki Walentynkowej,

ü 5 LAUREATÓW powiatowych konkursów plastycznych „Powiat słupski w mojej wyobraźni”, „Polska rodziną silna”, Powiatowy Konkurs Plastyczny Uczniów Klas I-III Szkoły Podstawowej - wiersze W. Chotomskiej oraz 4 WYRÓŻNIENIA,

ü tytuł MISTRZA POWIATU w klasyfikacji generalnej Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży – dzięki następującym sukcesom:

 • II MIEJSCE w punktacji generalnej chłopców Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,
 • I MIEJSCE szkoły w minikoszykówce chłopców,
 • I MIEJSCE - sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców,
 • II i III MIEJSCE w indywidualnych biegach przełajowych chłopców,
 • I MIEJSCE szkoły w szachach drużynowych,
 • I MIEJSCE – tenis stołowy dziewcząt,
 • I MIEJSCE – drużynowe biegi przełajowe chłopców,
 • I MIEJSCE – czwórbój lekkoatletyczny chłopców,
 • II MIEJSCE w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt,
 • II MIEJSCE– indywidualne wyniki dziewcząt w czwórboju LA,
 • II MIEJSCE– indywidualne wyniki chłopców w czwórboju LA,
 • II MIEJSCE w biegu na 100 m,
 • III MIEJSCE w skoku wzwyż,

ü II MIEJSCE – piłka nożna chłopców r. 2006 w powiatowym turnieju „Tymbark z podwórka na stadion”.

 • Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzają właściwą realizację podstawy programowej oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej w proces dydaktyczny.
 • Nauczyciele, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, współpracują z rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz licznymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Biblioteka Miejska, Dom Kultury, Teatr Nowy, Teatr Tęcza, Teatr Muzyczny, Kino Delfin, Akademia Pomorska, Słowiński Park Narodowy, Nadleśnictwo Ustka, stowarzyszenie Flandria, ZGK, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, wydawnictwa edukacyjne, Policja, Straż Graniczna).
 • W szkole dokonuje się analizy osiągnięć uczniów przez nauczycieli przedmiotu, w ramach pracy zespołów samokształceniowych nauczycieli, podczas rady klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej oraz w ramach pracy zespołu do spraw ewaluacji.
 • W szkole formułowane są wnioski z analizy osiągnięć uczniów przez dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego, przez wychowawców klas sporządzających protokoły klasyfikacyjne zespołów klasowych, przez zespoły samokształceniowe nauczycieli oraz przez zespół do spraw ewaluacji.
 • W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które są uwzględniane w planie pracy szkoły na nowy rok szkolny, w planach dydaktycznych nauczycieli oraz planach pracy zespołów samokształceniowych.
 • W szkole promuje się osiągnięcia uczniów:

ü na bieżąco na stronie internetowej szkoły,

ü 2 razy w roku na apelach podsumowujących konkursy i zawody sportowe,

ü na zebraniach z rodzicami,

ü podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • Niepełne wyposażenie pracowni chemicznej i fizycznej.
 • Nie wszyscy nauczyciele w wystarczającym stopniu indywidualizują proces edukacyjny, dostosowując go do możliwości uczniów.
 • Niektórzy nauczyciele niewystarczająco informują uczniów o celach lekcji oraz na zakończenie zajęć nie podsumowują ich pozytywnie, co wpływa na mniejszą motywację uczniów do zaangażowania w lekcje.

REKOMENDACJE:

 1. Doposażyć pracownię 31 w sprzęt niezbędny do właściwej realizacji podstawy programowej z chemii i fizyki.
 2. Wspierać nauczycieli w indywidualizacji procesu nauczania poprzez organizację szkoleń, warsztatów, spotkań z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
 3. Rozpoznawać potencjalne możliwości i indywidualne potrzeby uczniów.
 4. W jeszcze większym stopniu wykorzystywać na lekcjach TIK.
 5. W pracy dydaktycznej stosować metody aktywizujące uczniów.
 6. Szczegółowo informować uczniów o celach lekcji.
 7. Stosować pozytywne podsumowanie każdej lekcji.
 8. W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 9. Dzielić się wiedzą i doświadczeniem na temat wdrażania nowej podstawy programowej w ramach pracy zespołów samokształceniowych.
 10. Nadal monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach I, II, IV, V, VII i VIII.
 11. Sygnalizować ewentualne trudności związane z prawidłową realizacją podstawy programowej na danym etapie kształcenia.
 12. Zorganizować zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy.
 13. Nadal stwarzać uczniom możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności poprzez rywalizację w konkursach i zawodach sportowych.
 14. Kontynuować współpracę nauczycieli z rodzicami, psychologiem, pedagogiem oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
 15. Nadal promować sukcesy uczniów na stronie internetowej szkoły, na zebraniach z rodzicami, apelach podsumowujących działalność pozalekcyjna, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 


SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 2.5

„KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 2.5 Kształtuje się postawy uczniów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był przebieg pracy wychowawczej i opiekuńczej w zakresie kształtowania postaw uczniów. Badanie miało na celu upowszechnianie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących kształtowaniu właściwych postaw, ocenę skuteczności działań wychowawczych w zakresie respektowania pożądanych norm i zasad społecznych, sprawdzenie działań wychowawczych podejmowanych w szkole z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, zebranie informacji, w jakim stopniu uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych wpływających na kształt pożądanych postaw uczniów.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji szkolnej, obserwację zachowań uczniów, ankiety skierowane do uczniów, rodziców i wychowawców.

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 r. Ankietowani byli rodzice (147) i uczniowie klas III, IV i V (136) oraz wychowawcy klas (20). Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2017 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 29 sierpnia 2017 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych wychowawców i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Na podstawie ankiet, dokumentacji szkolnej oraz obserwacji zachowań uczniów zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie kształtowania postaw uczniów oraz rekomendacje na rok szkolny 2017/2018.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • Rodzice są partnerami w szkole, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wspierają wychowawców w pracy nad kształtowaniem postaw uczniów.
 • Rodzice są systematycznie, stosownie do sytuacji, informowani o zachowaniu dzieci (98%).
 • Rodzice zostali zapoznani przez wychowawców z planem pracy wychowawczej (100%) i mają możliwość zgłoszenia swoich propozycji do planu pracy wychowawcy klasowego (92%).
 • Postawy dzieci promowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami wychowawczymi rodziców (99%).
 • Według rodziców szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów (91%)
 • Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę są spójne (95%). Rodzice wspierają starania nauczycieli (100%).
 • Nauczyciele, pedagog, psycholog na bieżąco rozwiązują problemy wychowawcze uczniów, kształtują wzorce pozytywnych zachowań. (85%)
 • Nauczyciele, kształtując postawy uczniów, współpracują z rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz licznymi instytucjami.
 • Tematyka dotycząca właściwych postaw uczniów jest poruszana systematycznie podczas lekcji i zajęć dodatkowych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i pozostałych pracowników szkoły (90%).
 • Nauczyciele na bieżąco dokonują diagnozy zachowań uczniów i w razie potrzeby modyfikują podejmowane działania wychowawcze (100%).
 • Nauczyciele, na podstawie diagnozy potrzeb dzieci, podejmują wiele działań upowszechniających właściwe postawy uczniów, np.:
  • Apele upamiętniające ważne rocznice, święta narodowe, uroczystości szkolne, klasowe
  • Konkursy, zawody sportowe
  • Akcje profilaktyczne, charytatywne, ekologiczne,
  • Programy unijne, profilaktyczne,
  • Wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru, muzeum
  • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów
  • Działalność Parlamentu Uczniowskiego
  • Współpraca z pedagogiem, psychologiem, instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
  • Pogadanki na temat właściwego zachowania.
 • Uczniowie wiedzą, jakich postaw oczekuje się od nich w szkole (100%), zgadzają się z nimi (98%) i starają się je wdrażać (95%).
 • Uczniowie są traktowani podmiotowo, mają wpływ na różne działania wychowawcze podejmowane przez szkołę (80%).
 • Bardzo liczny udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych (około 85%) to efekt ich zaangażowania i rzetelnej pracy nauczycieli, umiejętnie motywujących uczniów do podejmowania dodatkowych wyzwań.
 • Dużą grupę uczniów cechuje systematyczność w nauce (80%) chęć rozwijania swoich zdolności i zainteresowań (80%), aktywny udział w życiu szkoły (82%), co przekłada się na wysokie wyniki nauczania – 54% uczniów klas IV – VI uzyskało promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, 41% uczniów klas I – III wyróżnia się w nauce i zachowaniu.
 • Uczniowie potrafią dostrzec swoje mocne i słabe strony, wyciągają wnioski ze swojego zachowania.

Są koleżeńscy, pomocni, lubią swoich rówieśników (87%).

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • W opinii uczniów (32%) szkoła nie zawsze zauważa ich problemy, jednak nie precyzują, czego one dotyczą.
 • Część uczniów nie bierze udziału w tworzeniu kontraktu klasowego (32%).
 • Wśród uczniów zdarzają się zachowania agresywne, jest to głównie agresja słowna (54%) oraz popychanie (15%) i bójki (11%).
 • Według nauczycieli nieliczna grupa rodziców nie stosuje konsekwentnie wypracowanych wspólnie ze szkołą zasad postępowania z dzieckiem.

REKOMENDACJE:

 1. Kontynuować spójną pracę wychowawczą nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników szkoły oraz instytucji wspierających rozwój dziecka.
 2. W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 3. Nadal promować sukcesy uczniów na stronie internetowej szkoły, na zebraniach z rodzicami, apelach podsumowujących działalność pozalekcyjna, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 4. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcami omówi w klasach wyniki ankiety dla ucznia.
 5. Wszyscy wychowawcy klas wspólnie z uczniami stworzą kontrakty klasowe.
 6. Wychowawcy klas w planach pracy wychowawcy klasowego uwzględnią działania zmierzające do niwelowania zjawiska agresji słownej wśród uczniów i będą je realizować we współpracy z pedagogiem, psychologiem oraz pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły, a także rodzicami uczniów.