PROCEDURY, REGULAMINY COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w trakcie prowadzonych zajęć

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

§ 2 Sposób organizowania zajęć

 1. Nauczyciel prowadzi zajęcia wyłącznie w jednym pomieszczeniu.
 2. W sali może przebywać do 12 uczniów, z zachowaniem zasady: 1 uczeń - 1 ławka ustawiona w odstępie 1,5 m.
 3. Dzieci po każdorazowym wejściu do sali powinny, pod nadzorem nauczycielki, umyć ręce z zachowaniem określonych przez GIS zasad.
 4. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 5. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły.
  Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 6. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły.
 7. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
 8. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.


§ 3 Przyprowadzania i odbiór dzieci

 1. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający dzieci i uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 2. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych i bez obniżonej odporności immunologicznej.
 3. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 4. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły.
 5. Przed wejściem do korytarza szkolnego wyznaczony przez dyrektora pracownik będzie badał temperaturę dziecka z użyciem bezdotykowego termometru. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 370C dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie dokonywany trzykrotnie).
 6. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice dziecka zostaną wezwani do ich natychmiastowego odebrania.
 7. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 8. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

§ 4 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
 3. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są skorzystania z konsultacji medycznej.


§ 5 Kontakt z osobami trzecimi

 1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.


§ 6 Pozostałe regulacje

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.

§ 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujacy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 5 Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

 

REGULAMIN  ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI

 1. Z zajęć opiekuńczych z elementami dydaktyki w pierwszej kolejności mogą skorzystać dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu. Pierszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Przed pierwszymi zajęciami Rodzic jest zobowiązany dostarczyć podpisane oświadczenie (do pobrania ze strony internetowej szkoły) drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać osobiście pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku.
 3. Zajęcia odbywają się z wyznaczonymi nauczycielami. Liczba osób w jednej sali jest obliczona na podstawie zaleceń GIS, zgodnie z którymi minimalna powierzchnia na 1 osobę wynosi 4m2.
 4. Rodzic jest zobowiązany telefonicznie poinformować wychowawcę świetlicy o nieobecności dziecka na zajęciach opiekuńczych w danym dniu.
 5. Rodzic jest zobowiązany telefonicznie poinformować wychowawcę klasy o nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu.
 6. W przypadku, gdyby została zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż możliwości organizacyjne szkoły, wówczas rodzic jest informowany o braku miejsc.
 7. Wychowawcy klas i świetlicy każdego dnia do godz. 11.00 informują dyrektora szkoły o liczbie zgłoszonych dzieci.
 8. Świetlica szkolna sprawuje nad dziećmi opiekę w godz. od 7.00 do 15.00.
 9. Rodzic przyprowadza dziecko na wyznaczoną godzinę. Jest wyposażony wraz z dzieckiem w maseczkę ochronną. W wejściu do szkoły dziecko ma mierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika. Jeśli nie przekracza ona 37˚C, może uczestniczyć w zajeciach. Jeśli przekracza 37˚C, uczeń nie zostaje wpuszczony do szkoły.
 10. W holu dziecko dezynfekuje ręce i czeka na nauczyciela lub pracownika szkoły, z którym udaje się do wyznaczonej sali, zajmuje wskazane przez nauczyciela miejsce.
 11. Gdy już wszyscy uczestnicy zajęć zajmą swoje miejsca, wówczas mogą zdjąć maseczki ochronne, które ponownie zakładają po zakończeniu zajęć przed opuszczeniem sali.
 12. Po zajęciach uczniowie pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły udają się do wyjścia, zachowując między sobą odstępy 2 m. Rodzice odbierają uczniów przed szkołą.
 13. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć, dzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych, przekazuje tę informację pracownikowi szkoły i oczekuje na dziecko przed budynkiem.
 14. Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć.

 

LISTA DZIECI ZGŁOSZONYCH I ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Cackowski Szymon
 2. Dadacz Szymon
 3. Dudek Jakub
 4. Grzebieluch Martyna
 5. Hryncewicz Oliwia
 6. Król Jan
 7. Ksel Lena
 8. Kublik Maria
 9. Lewandowska Patrycja
 10. Łukasik Pola
 11. Nowak Hubert
 12. Pawłowska Abigail
 13. Piechowiak Michał
 14. Siwiec Julia
 15. Skomorowski Aleksander
 16. Zarębski Konrad

 

REGULAMIN  KONSULTACJI

 1. Konsultacje są dla ucznia dobrowolne. Odbywają się zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej szkoły.
 2. Przed pierwszymi zajęciami Rodzic jest zobowiązany dostarczyć podpisane oświadczenie (do pobrania ze strony internetowej szkoły) drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku.
 3. Konsultacje odbywają się z nauczycielem danego przedmiotu w grupach do 12 osób z zachowaniem odległości pomiedzy uczestnikami co najmniej 1,5 m w każdą stronę.
 4. Chęć udziału w konsultacjach z danego przedmiotu należy zgłosić dzień wcześniej do godz. 11.00 telefonicznie w sekretariacie szkoły. W przypadku, gdy zostanie zadeklarowana wieksza liczba uczniów niż 12, wówczas uczniowie ci są zapisywani na kolejne konsultacje (w następnym tygodniu).
 5. Uczeń przychodzi na wyznaczoną godzinę. Jest wyposażony w maseczkę ochronną. W wejściu do szkoły ma mierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika. Jeśli nie przekracza ona 37˚C, może uczestniczyć w zajeciach. Jeśli przekracza 37˚C, uczeń nie zostaje wpuszczony do szkoły.
 6. W holu dezynfekuje ręce i czeka na nauczyciela, z którym udaje się do wyznaczonej sali, zajmuje wskazane przez nauczyciela miejsce.
 7. Gdy już wszyscy uczestnicy zajęć zajmą swoje miejsca, wówczas mogą zdjąć maseczki ochronne, które ponownie zakładają po zakończeniu zajęć przed opuszczeniem sali.
 8. Konsultacje trwają 45 minut. W razie potrzeby mogą być przez nauczyciela przedłużone.
 9. Po zajęciach uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do wyjścia, zachowując między sobą odstępy 2 m.
 10. W holu dezynfekują ręce i opuszczają szkołę, udając się niezwłocznie do domu. Nie mogą gromadzić się przed szkołą.
 11. Jeżeli uczeń po zakończeniu zajęć bierze udział w konsultacjach z innego przedmiotu, wówczas udaje się do wyznaczonej sali i oczekuje na nauczyciela, zachowując odstępy 2 m od innych uczniów.
 12. Nauczyciele prowadzą dokumentację konsultacji w Dzienniku zajęć innych (zakładka w e-dzienniku), w którym zapisują datę konsultacji, liczbę uczniów biorących w nich udział oraz tematykę zajęć.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI KLASY VIII

PONIEDZIAŁEK

8.15 - 9.00 VIII a,s matematyka Beata Arcimowicz s. 33
9.15 - 10.00 VIII s j. polski Dorota Dragan s.8
9.15 - 10.00 VIII a j. polski Ewa Spiczak - Brzezińska s. 29

ŚRODA

8.15 - 9.00 VIII b matematyka Krzysztof Woźniak s. 33
9.15 - 10.00 VIII b j. polski Monika Holak s. 45

PIĄTEK

8.15 - 9.00 j. angielski gr. Eweliny Pietrzyk s. 35
8.30 - 9.15 j. angielski gr. Kamili Kormorowskiej s. 33
8.05 - 8.50 j. angielski gr. Doroty Grześ s.8

 

HARMONOGRAM  KONSULTACJI KLAS  IV – VII
oraz kl. VIII (oprócz przedmiotów egzaminacyjnych)

PONIEDZIAŁEK

9.30 – 10.15  B. Arcimowicz  s. 33
10.30 – 11.15 E. Spiczak-Brzezińska s. 29
12.00 – 12.45 I. Błądkowska s. 8
13.00 – 13.45 M. Bratasz s. 5, J. Dobska s. 25

WTOREK

10.00 – 10.45 W. Beyga sala gimnastyczna, J. Werra s.28
11.00 – 11.45 K. Borysiewicz s. 29
12.00 – 12.45 T. Kamińska s. 31
13.00 – 13.45 A. Jarzyna s. 43, A. S. Nowaczyk s. 27

ŚRODA

8.15 – 9.00 J. Borkowska s. 38
9.15 – 10.00 K. Woźniak s. 33
9.45 – 10.30 M. Troczyński sala gimnastyczna
11.00 – 11.45 M. Holak s. 45
12.00 – 12.45 s. Fazjana s. 16, s. Dominika s. 43
13.00 – 13.45 L. Marciniak s. 36

CZWARTEK

10.00 – 10.45 I. Firkowska sala lustrzana, A. Wdowiarek sala gimnastyczna
11.00 – 11.45 K. Komorowska s. 35, E. Komorowska s. 43
12.00 – 12.45 E. Moralewicz s. 45, J. Szewczyk s. 28
13.00 – 13.45 D. Grześ s. 35

PIĄTEK

9.15 – 10.00 E. Pietrzyk s.35
10.00 – 10.45 B. Lenard s. 38, D. Dragan s.8
11.00 – 11.45 A. Szczucki s. 29
12.00 – 12.45 A. Szydloch s. 31

Wskazówki dla uczniów/rodziców/nauczycieli w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii koronawirusa.

 Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.
Żródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/

 Wypożyczanie książek

 1. Na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego w celu wypożyczenia/oddania książek tworzy się przy wejściu do biblioteki punkt wypożyczeni/zwrotów.
 2. Uczeń nie będzie miał możliwości wejścia do pomieszczenia biblioteki i samodzielnego wyszukiwania książek. Książki będą uczniowi proponowane przez nauczyciela bibliotekarza bądź na prośbę ucznia podawane przez n-la konkretne tytuły.
 3. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum tj. do wydania książek.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Oddawane książki uczeń samodzielnie wkłada do przygotowanego kartonu. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie książki można włączyć do użytkowania.
 6. Nauczyciel bibliotekarz każdorazowo po wypożyczeniu uczniowi książek winien umyć
  i zdezynfekować ręce.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 8. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne.
 9. Jeżeli okładka zwracanej książki jest przybrudzona w znacznym stopniu należy usunąć taką okładkę przez osobę zwracającą książkę. Po zakończeniu kwarantanny książkę należy ponownie obłożyć – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
 10. Czytelnia w okresie do 26 czerwca będzie wyłączona z użytkowania dla uczniów.
 11. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece
  w maseczkach i rękawiczkach.
 12. Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną godziny pracy biblioteki będą ograniczone. Biblioteka będzie czynna od godz. 9:30 do godz. 13:00.
 13. Uczniowie stojący w kolejce w celu wypożyczenia książki powinni zachować odstęp między sobą 1,5 m.
 14. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. klamki, blat.
 15. Zapewnienie częstego wietrzenia pomieszczenia biblioteki.

 Zasady zwrotu podręczników/książek oraz ich terminy oddania do biblioteki szkolnej.

 1. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek/podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 2. Wychowawca w ramach przypomnienia informuje rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny o zasadach zwrotu podręczników/książek:
  • Zwracać podręczniki należy w kompletach.
  • Podręcznik musi być czytelnie podpisany.
  • Należy wyprostować rogi książek, rozerwane podkleić i usztywnić.
  • Należy usunąć zapisane ołówkiem notatki, usunąć foliową okładkę (nie usuwać foli, która jest przyklejona do okładki książki).
  • Zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki (wilgotną ściereczką wymyć okładki).
  • Skleić rozdarcia kartek.
  • W podręczniku do języka angielskiego musi znajdować się płyta
 3. Za podręczniki zniszczone lub zagubione do klasy I, IV, VII rodzic zobowiązany jest dokonać wpłaty w kasie szkoły.
 4. Za zniszczone bądź zagubione podręczniki do klas innych niż ww. rodzic odkupuje podręcznik samodzielnie w terminie do 1 września.
 5. W celu uniknięcia grupowania się osób książki i podręczniki należy zwracać w wyznaczone dni i godziny:

8 czerwca        10:00 – 12:00    Ia, Ib
9 czerwca        10:00 – 12:00    IIa, IIb
10 czerwca      10:00 – 12:00    IIIa, IIIb, IIIc
15 czerwca      10:00 – 13:00    VIIb, VII s
16 czerwca      13:00 – 15:00    Va, Vd
17 czerwca      12:30 – 15:00    Vc, Vb
18 czerwca      12:30 – 15:00     IVa, VIa
19 czerwca      10:00 – 13:00     VIIIa, VIIIb, VIIIc
22 czerwca      10:00 – 13:00     VIb, VIs
23 czerwca      10:00 – 13:00    VId, VIIa

 1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników lub książek powinien być w maseczce i rękawiczkach, a także zachować odstęp 1,5 m od innych osób.
 2. Nauczyciel przyjmujący podręczniki/książki winien być zaopatrzony w maseczkę/przyłbicę i rękawiczki;
 3. W celu zdania podręczników/książek w ww. dniach uczeń/rodzic podchodzi do wejścia do szkoły od strony boiska. W miejscu tym będzie znajdowała się lada na którą uczeń/rodzic będzie zobowiązany wyłożyć oddawane podręczniki/książki w celu weryfikacji ich stanu przez nauczyciela bibliotekarza oraz wychowawcy.
 4. Po pozytywnej weryfikacji uczeń/rodzic samodzielnie włoży podręczniki/książki do przygotowanego kartonu.
 5. Nauczyciel w obecności ucznia/rodzica zaznacza na sporządzonej liście ilość zwracanych podręczników i ewentualne braki.
 6. Zebrane podręczniki/książki w kartonach zostaną oznaczone datą przyjęcia i przewiezione do wyznaczonego pomieszczenia w celu odbycia kwarantanny.
 7. Blat na którym uczeń/rodzic będzie wykładał podręczniki/książki musi być każdorazowo dezynfekowany.
 8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczeń rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub przez emaila.

Kierowanie zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.