Konkursy

Konkursy

UWAGA KONKURS!!!!

Zabawy z chemią i fizyką

 1. Cel konkursu – rozwijanie zainteresowań chemią i fizyką jako przedmiotami doświadczalnymi.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8.
 3. Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespole 2-osobowym.
 4. 4.Zespoły przygotowują i prezentują doświadczenie lub zabawkę wykorzystującą prawa fizyczne lub chemiczne.
 5. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 14.03.2019 r. u nauczycieli przyrody lub fizyki, chemii. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, klasę oraz

(opcjonalnie) nazwę doświadczenia/zabawki.

 1. Prezentacja doświadczeń i zabawek przed komisją konkursową odbędzie 20.03.2019 r. o godz. 13.30 w sali 31.
 2. Komisja konkursowa dokonuje oceny w dwóch kategoriach: klasy 4-6 i klasy 7-8, biorąc pod uwagę:

- znajomość i umiejętność wyjaśnienia praw fizycznych, chemicznych
- jasność opisu doświadczenia/działania zabawki
- forma prezentacji
- stopień trudności oraz oryginalność
- estetyka i samodzielność wykonania

WYNIKI KONKURSU

NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

NAJWIĘKSZE POLSKIE OSIĄGNIĘCIA, WYNALAZKI, ODKRYCIA

na przełomie ostatnich 100 lat

W kategorii PLAKAT KLASY 4-6

Najlepszy plakat wykonał: BARTŁOMIEJ DRAGAN KL. 5S

Wyróżnienie: NATALIA RUCZAJ

ANNA OCHA

ALEKSANDRA WIENCEK

NATALIA STOLARSKA

W kategorii PLAKAT KLASY 7-8

Najlepszy plakat wykonała: JULIA SIEKIERA KL. 8A

Wyróżnienie: KACPER CUR

WIKTORIA KRYSZAŁOWICZ

LIDIA LEMAŃSKA

Wkategorii PREZENTACJA

Najlepszą prezentację wykonała: HANIA KARGUL KL. 7A

NAJWIĘKSZE POLSKIE ODKRYCIA, WYNALAZKI, OSIĄGNIĘCIA NA PRZEŁOMIE OSTATNICH 100 LAT

Konkurs multimedialno – plastyczny

Regulamin

§ 1. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce, ul. Darłowska 18

koordynatorzy: Iwona Błądkowska, Anna Szydloch

§ 2. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy związanej z rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy historycznej i popularno - naukowej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

§ 3. Wymagania konkursowe

 1. Konkurs polega na wykonaniu plakatu lub prezentacji multimedialnej.
 2. Informacje szczegółowe:
PLAKAT PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Technika wykonania prac:dowolna,

bez użycia materiałów sypkich.

Format prac: A3 lub A4

Na odwrocie plakatu należy wpisać nazwisko i imię ucznia oraz klasę

(np. Jan Kowalski 8d).

Przy każdej ilustracji powinna być krótka informacja o:

- wynalazku – co to i do czego służy,

- imię i nazwisko wynalazcy.

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) lub w programie Impress (pakiet OpenOffice lub LibreOffice) i zapisana na płycie CD, pendrivie w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp).

Jako nazwę plików należy wpisać nazwisko i imię ucznia oraz klasę

(np. Jan Kowalski 8d).

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych

 1. Praca powinna przedstawiać znaczące osiągnięcia, odkrycia lub wynalazki Polaków na arenie międzynarodowej z krótką informacją o wynalazcy.
 2. Prace muszą być wykonane indywidualnie.
 3. Do prac należy dołączyć zgody rodziców na udział w konkursie ( formularz zgody dołączony jest do regulaminu).
 4. Zgłoszone na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
 5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje ocenę celującą z przedmiotu przyrodniczego.
 6. Prace konkursowe należy oddawać do p. Iwony Błądkowskiej lub p. Anny Szydloch.

§ 4. Kryteria oceniania

 1. Prace będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach :
 • plakat
 • prezentacja
 1. Kryteria oceny prac:
 • estetyka i efekt wizualny
 • zawartość prezentacji – grafika i szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania

§ 5. Terminy

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ODDAWANIA PRAC: do 10 października 2018 r.

 1. Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. podczas uroczystego apelu z okazji Odzyskania Niepodległości. O dokładnym terminie poinformujemy nagrodzonych uczniów.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie wypełnionej zgody rodziców
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
  Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

........................................................................................................ ucznia klasy............

                                               (imię i nazwisko dziecka)

...................................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie NAJWIĘKSZE POLSKIE ODKRYCIA, WYNALAZKI, OSIĄGNIĘCIA NA PRZEŁOMIE OSTATNICH 100 LAT, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Darłowska 18 w Ustce.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym na ich opublikowanie na stronie internetowej szkoły, jak również do celów związanych z organizacją konkursu.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do tych danych, możliwość ich poprawiania oraz, że podanie danych ma charakter dobrowolny.

..........................................................             ...........................................................................

                            (data)                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

#.................................................................................................................................................